506 630 283
Rezerwuj

Regulamin

REGULAMIN

Szanowni goście, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej organizacji w Ośrodku „Lazurowy Brzeg” prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, który reguluje warunki pobytu i korzystania z domków letniskowych w naszym ośrodku położonym w Mielenku przy ul. Topolowej 43.

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób , do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz do stosowania się do poleceń obsługi ośrodka.
2. Każda osoba łamiąca niniejszy regulamin oraz osoba która rażąco narusza podstawowe normy współżycia społecznego na obszarze ośrodka zostanie poproszona o opuszczenie miejsca pobytu. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem ośrodka, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień
4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w określonej przez najemcę wysokości w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy wynajmującego oraz potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego na wskazany wcześniej adres e-mail.
5. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania i dokonania opłaty za pobyt należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Dodatkowo w dniu przyjazdu pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 300 zł (zabezpieczenie szkód materialnych).
6. Do ośrodka przyjmowane są osoby z ważnym dokumentem stwierdzającym tożsamość. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
7. Osoby odwiedzające domki letniskowe mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.
8. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela ośrodka po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
9. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
10. Rezygnacja z części pobytu, wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowana nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
11. Ośrodek Lazurowy Brzeg nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów oraz rzeczy w nich pozostawionych, jak i za pozostałe przedmioty pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na właścicielach.
12. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz używania nielegalnych środków odurzających.
13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz e-papierosów.
14. Rozpalanie ognisk oraz grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.(obowiązuje zakaz rozpalania grilli na tarasach).
15. Zużyty węgiel pozostały z grilla prosimy wyrzucać do miejsca przeznaczonego na ognisko.
16. W przypadku zagrożenia pożarem, środki przeciwpożarowe (gaśnice rodzaju ABC) znajdują się w widocznym miejscu na bokach domków: recepcji, domku numer 1 i domku numer 6. Prosimy o uprzednie sprawdzenie lokalizacji oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi umieszczonej na gaśnicy.
17. Apteczka z podstawowym wyposażeniem znajduje się w domku recepcji, w razie potrzeby należy zgłosić się do obsługi.
18. Obowiązuje zakaz wrzucania do toalety mokrych chusteczek, ręczników papierowych i innych artykułów higienicznych oraz innego przeznaczenia – tylko papier toaletowy!!! Nie zastosowanie się do powyższego, może skutkować awarią systemu kanalizacji ośrodka.
19. Wszelkie usterki w domkach bądź na terenie ośrodka prosimy niezwłocznie zgłaszać obsłudze ośrodka.
20. Na terenie ośrodka znajdują się plac zabaw oraz trampolina dla dzieci. Korzystanie z niech jest możliwe tylko w przypadku dostosowania się do odrębnego „Regulaminu trampoliny” oraz „Regulaminu korzystania z placu zabaw” znajdujących się bezpośrednio przy urządzeniach.
21. Parking – do każdego domku przysługują dwa bezpłatne miejsca parkingowe.
22. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
23. Jedna doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
24. Każda zameldowana osoba podlega obowiązkowej opłacie klimatycznej za każdą dobę pobytu.
25. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy „ogarnąć” zajmowany domek, umyć i schować naczynia oraz sztućce, opróżnić szafki, uprzątnąć kuchnie oraz łazienkę, wynieść śmieci do pojemników. Domek oraz teren wokół domku zostawić we względnej czystości. Pozostawienie „brudnego” domku skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty za sprzątanie w wysokości 70 zł.
26. W naszym ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka Lazurowy Brzeg.
PROSIMY O UWAGĘ I OPIEKĘ NAD DZIEĆMI PODCZAS ZABAW NA TERENIE NASZEGO OŚRODKA, A TAKŻE W CZASIE SPĘDZANYM NA PLAŻY ORAZ KĄPIELI W MORZU. INFORMUJEMY , IŻ PLAZA W MIELENKU NIE JEST STRZEŻONA. PAMIĘTAJMY, ZE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZALEŻY OD ROZWAGI RODZICÓW

Warunki rezerwacji i pobytu:

  • doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 do godziny 10:00 następnego dnia,
  • od dnia 25 czerwca do 27 sierpnia obowiązują turnusy całotygodniowe, rozpoczynające się i kończące w sobotę,
  • poza ww. terminem domki wynajmujemy na minimum 2 doby,
  • w celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% ustalonej ceny za pobyt, która zgodnie z prawem handlowym nie podlega zwrotowi,
  • dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem ośrodka, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień,
  • dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, nazywane w skrócie RODO. Informacje przetwarzane i przechowywane są przez Lazurowy Brzeg z siedzibą w Mielenku, 76-032 Mielno, ul. Topolowa 43, z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności.
  • opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu podczas czynności meldunkowych,
  • w dniu przyjazdu pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 300 zł, na pokrycie ewentualnych szkód,

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w ośrodku i w jego otoczeniu oraz w celu ochrony mienia, nasz obiekt jest monitorowany.

Państwa dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przetwarzane i przechowywane przez Lazurowy Brzeg z siedzibą w Mielenku, 76-032 Mielno, ul. Topolowa 43, z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności.